Agronetto » 耕作设备拍卖 » 中耕机拍卖 » 中耕机 Selvatici拍卖 » 中耕机 Selvatici VE3012 3000 mm 3-Point
Ritchie Bros  B.V.
Ritchie Bros B.V.
库存内: 1770 条广告
在 Agronetto 注册 10 年
进入市场 66 年
地址已完成检查
电话号码已检查
库存内: 1770 条广告
在 Agronetto 注册 10
进入市场 66

中耕机 Selvatici VE3012 3000 mm 3-Point待拍卖

PDF
中耕机 Selvatici VE3012 3000 mm 3-Point
中耕机 Selvatici VE3012 3000 mm 3-Point
中耕机 Selvatici VE3012 3000 mm 3-Point 图像 2
中耕机 Selvatici VE3012 3000 mm 3-Point 图像 3
中耕机 Selvatici VE3012 3000 mm 3-Point 图像 4
中耕机 Selvatici VE3012 3000 mm 3-Point 图像 5
中耕机 Selvatici VE3012 3000 mm 3-Point 图像 6
中耕机 Selvatici VE3012 3000 mm 3-Point 图像 7
中耕机 Selvatici VE3012 3000 mm 3-Point 图像 8
中耕机 Selvatici VE3012 3000 mm 3-Point 图像 9
中耕机 Selvatici VE3012 3000 mm 3-Point 图像 10
中耕机 Selvatici VE3012 3000 mm 3-Point 图像 11
中耕机 Selvatici VE3012 3000 mm 3-Point 图像 12
中耕机 Selvatici VE3012 3000 mm 3-Point 图像 13
中耕机 Selvatici VE3012 3000 mm 3-Point 图像 14
中耕机 Selvatici VE3012 3000 mm 3-Point 图像 15
中耕机 Selvatici VE3012 3000 mm 3-Point 图像 16
中耕机 Selvatici VE3012 3000 mm 3-Point 图像 17
中耕机 Selvatici VE3012 3000 mm 3-Point 图像 18
中耕机 Selvatici VE3012 3000 mm 3-Point 图像 19
对广告感兴趣?
1/19
PDF
价格:
— (拍卖)
参加拍卖
询价
联系卖方
品牌:  Selvatici
型号:  VE3012 3000 mm 3-Point
类型:  中耕机
制造年份:  2014
位置:  荷兰 RK Zevenbergen
发布于:  2024年6月7日
卖方库存 ID:  14805394
拍卖:  1
执行日期:  2024-06-19
结束日期:  2024-06-20
距拍卖开始:  1 天 16:24
描述
工作宽度:  3 米
情况
情况: 
更多详情
VIN:  11717
颜色:  金黄色

更多详情 — 中耕机 Selvatici VE3012 3000 mm 3-Point

英语
lot: 4283
3000 mm 3-Point
Closing Time: 2024-06-20 12:17:40 PM
重要
提供的此货物仅用于指导。更准确的信息请由卖方了解。
购买提示
安全提示
销售机械还是车辆?
您可以与我们合作进行!

类似广告